ِPower Point

181- برای تغییر قلم به اشاره گر ماوس از ترکیب کدام کلید استفاده می کنید:

الف) CTRL + P

ب) CTRL + H

ج) CTRL + A

د) CTRL + L

182- در كدام روش نمايش اسلايد مي‌توان ترتيب اسلايد‌ها را با درگ كردن جابجا كرد؟

الف) Normal

ب) Slide Sorter

ج) Slide Show

د) موارد الف و ب

183- کدام فرمان برای ایجاد یادداشت صوتی بکار می رود؟

الف) insert > movies and sounds > sound recorder

ب) insert > movies and sounds > sound from file

ج) insert > movies and sounds > movied from file

د) insert > movies and sounds > movie recorder

184- برای اینکه به موضوعات اسلاید جلوه های انیمیشن بدهیم کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) slide transition

ب) slide setup

ج) custom animation

د) slide show

185- برای زمان بندی یک برنامه نمایشی از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) Slide show

ب) Notes page

ج) Reharse timing

د) Record sound

186- اشكال پيش ساخته ( Autoshape) در كدام نوار ابزار وجود دارد؟

الف) نوار ابزار استاندارد

ب) نوار ابزار قالب بندي ( Formating )

ج) نوارابزار ترسيمات ( Drawing )

د) نوار ابزار Table and Borders

187- برای زمان بندی خودکار نمایش اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) slide transation

ب) setup show

ج) slide sorter

د) outline

188- به هر فایل تولیدی در Power Point یک . . . گویند که با پسوند . . . ذخیره می‌شود.

الف) doc –Document

ب) ppt – Presentation

ج) pxt –Slide

د) xls - Spread Sheet

189- برای تغییر قلم به اشاره گر ماوس(فلش) از ترکیب کدام کلیدها استفاده می شود؟

الف) Ctrl+p

ب) Ctrl+h

ج) Ctrl+a

د) Ctrl+l

190- جهت درج يك تصوير از CD از كدام منو استفاده مي‌شود؟

الف) File

ب) Insert

ج) View

د) Tools

191- اسلايدي كه مخفي شده است ......... .

الف) در نمای Slide Show ديده نمی‌شود

ب) در نمای Slide Sorter ديده نمی‌شود

ج) در نمای Notes Page ديده نمی‌شود

د) در نمای Normal ديده نمی‌شود

192- انتخاب كدام گزينه باعث مي‌شود كه طرح رنگ انتخاب شده، در همه اسلايدها اعمال شود؟

الف) Apply to all slides

ب) Apply to selected

ج) Show large preview

د) show small preview

193- براي اضافه كردن انواع چارت ها از كدام منوي زير استفاده مي‌شود؟

الف) Insert

ب) Format

ج) Edit

د) File

194- فشردن دكمه ................. بر روي اسلايد انتخابي در نماي Slide sorter روي يك اسلايد آن را به حالت Normal باز مي‌گرداند.

الف) Shift

ب) Enter

ج) Ctrl

د) Esc

195- برنامه power point اسلايد جديد را ............... اضافه مي‌كند ( درحالت نمايش Normal )

الف) در ابتداي

ب) در انتهاي ارائه

ج) پس از اسلايد جاري

د) هيچكدام

196- كداميك از امكانات زير داخل Setup Show وجود ندارد؟

الف) تعيين نوع زمان بندي براي نمايش اسلايد

ب) اجراي بدون متحرك سازي

ج) ايجاد حلقه تكرار براي نمايش

د) درج نمودار و چارت در اسلايد

197- در كدام نما مي توان فقط متن اسلايدها را نمايش داد؟

الف) online view

ب) slides

ج) outline

د) Slide show

198- از گزينه Slide Transition در كداميك از موارد استفاده مي‌شود؟

الف) عمل صداگذاري اسلايد جاري و مرتب سازي اسلايدها

ب) تعريف جلوه‌هاي ويژه، صداگذاري و نحوه نمايش اسلايدها

ج) عمل ويرايش اسلايدها و صداگذاري بر روي آنها

د) جهت مرتب سازي اسلايدها و متحرك سازي اسلايدها

199- براي درج متن از Word يا نمودار ازExcel در اسلايد كدام گزينه را از منوي Insert انتخاب مي‌كنيم؟

الف) Picture

ب) Object

ج) Clipart

د) Word Art

200- بوسيله كداميك از گزينه‌هاي زير مي‌توان يك برچسب متن را به اسلايد اضافه كرد؟

الف) اجراي Auto Shape از نوار ابزار Format

ب) اجراي Auto shape از نوار ابزار Drawing

ج) اجراي Text Box از نوار ابزار Drawing

د) اجراي Auto Shape از نوار ابزار Insert

201- جهت تايپ در يك دكمه عملياتي از چه روشي بايد استفاده نمود؟

الف) انتخاب گزينه Add Text از نوار ابزار Drawing

ب) از گزينه Text Box بايد استفاده كرد

ج) كليك راست روي دكمه عملياتي و انتخاب Add Text

د) اين كار عملي نيست

202- براي حذف اسلايد انتخاب شده در نماي Normal كدام دستور درست است؟

الف) Edit \ delete slide

ب) Ctrl + D

ج) استفاده از كليد Delete

د) الف و ج

203- در کدام مرحله از ایجا د فایل نمایشی به‎روش Auto Content Wizard، می‎توان نوع خروجی را تعیین نمود؟

الف) Presentation Style

ب) Presentation Options

ج) Presentation Type

د) Start

204- جهت درج متن ياسند آماده برنامه Word در Power Point كداميك از گزينه‌هاي زير از كادر Insert Object استفاده مي‌گردد؟

الف) Link

ب) Create new

ج) Create from file

د) brows

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 18:13 |

 ِAccess

160- کدامیک از انواع فیلدهای زیر خصوصیت field size را ندارد؟

الف) text

ب) memo

ج) number

د) auto number

161- در Query معیار انتخاب ( < > 7) در کدام قسمت نوشته می شود؟

الف) Criteria

ب) Sort

ج) Show

د) Table

162- به منظور ايجاد يك فرم به سليقه كاربر در پنجره New form كدام گزينه را بايد انتخاب كرد؟

الف) Form wizard

ب) design view

ج) Auto form : columnar

د) pivotrable wizard

163- ارتباط دانشجویان و استادان یک دانشگاه از چه نوعی است؟

الف) یک به یک

ب) چند به چند

ج) یک به چند

د) چند به یک

164- كدام گزينه از اجزاي پايگاه داده به شمار نمي رود؟

الف) جدول داده

ب) اسلايد

ج) فرم

د) گزارش

165- کدام گزینه در کادر محاوره Table Wizard برای اضافه کردن تمامی فیلدها در هنگام ایجاد جدول با روش TablesWizard به کار می رود؟

الف) <<

ب) <

ج) <

د) <<

166- برای اینکه فیلدی از جدول به عنوان پاصفحه در گزارش نمایش داده شود باید:

الف) فیلد را از جدول موردنظر به روی فرم copy کرد.

ب) فیلد را از جدول مورد نظر به روی فرم cut کرد.

ج) امکان چنین کاری وجود ندارد.

د) فیلد را از جدول مورد نظر به روی فرم درگ کرد؟

167- گزارش‎ها و فرم‎ها اطلاعات شان را از کجا دریافت می‎کنند؟

الف) Tables

ب) Format

ج) Quereies

د) الف و ج

168- نوع داده اي براي فيلد آدرس كدام است؟

الف) text

ب) number

ج) memo

د) currency

169- انتقال فیلد در design جدول چگونه است؟

الف) انتخاب فیلد و کپی آن

ب) درگ آن به محل مورد نظر

ج) امکان پذیر نیست

د) با کمک منو insert

170- پسوند فایل بانک اطلاعاتی کدام ست؟

الف) db1

ب) mdb

ج) bmp

د) dat

171- براي درج تصوير در طراحي فرم از كدام منو استفاده مي شود؟

الف) insert

ب) view

ج) format

د) tools

172- جهت تعيين اندازه فيلد از قسمت field properties كدام خاصیت استفاده مي شود؟

الف) field size

ب) caption

ج) validation rule

د) validation text

173- کاربرد علامت ستاره در لیست فیلدها در query چیست؟

الف) برای انتقال فیلدی مشخص

ب) برای حذف فیلدی مشخص

ج) برای انتقال همه فیلدها

د) برای ایجاد شرط

174- جهت درج اشياء از نرم افزار هاي ديگر از کدام گزینه استفاده مي شود؟

الف) OLE object

ب) look up

ج) number

د) memo

175- كداميك از گزينه هاي زير نشان دهنده نامساوي مي باشد؟

الف) >>

ب) <>

ج) <<

د) #

176- كداميك از گزينه هاي زير داده ها را بر اساس انتخاب آنها فيلتر مي كند؟

الف) filter by selection

ب) filter by form

ج) apply /remove filter

د) همه موارد

177- true/ false جزء كدام نوع داده مي باشد؟

الف) yes/ no

ب) date/time

ج) OLE object

د) number

178- کدام گزینه صحیح است؟

الف) یک جدول باید حتما یک کلید اولیه داشته باشد

ب) ایجاد فرم از روی جدول بدون کلید اولیه ممکن نیست

ج) مقدار کلید اولیه دارای ارزش null است

د) برای ایجاد ارتباط بین دو جدول هردوی آنها باید فیلدی مشترک با ویژگی کلید اولیه داشته باشند

179- دکمه add برای انتخاب جدول در طراحي query در کدام پنجره قراردارد؟

الف) در پنجره انتخاب نوع query

ب) در پنجره show table

ج) در پنجره database

د) درپنجره انتخاب فیلد

180- تهیه report براساس دسته بندي (group) يك فيلد معین توسط کدام گزینه انجام می شود؟

الف) design view

ب) datasheet view

ج) auto report

د) report wizard

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در یکشنبه نوزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 18:9 |

130- جداکردن قسمت های یک تصویر با استفاده از کدام گزینه است؟

الف) Group

ب) Ungroup

ج) Draw

د) هیچ کدام

131- در صورتي كه بخواهيم سرصفحه و پاصفحه صفحات زوج و فرد با هم متفاوت باشد كدام گزينه بايد در حالت انتخاب باشد؟

الف) FORMAT PAGE NUMBER

ب) ODD AND EVEN DIFFERENT

ج) DIFFERENT FIRST PAGE

د) FORMAT

132- كليد ميانبر جهت نوشتن توان:

الف) CTRL+=

ب) ALT+CTRL+=

ج) CTRL+SHIFT+=

د) SHIFT+=

133- راه سريع دسترسي به پنجره FONT:

الف) CTRL+F

ب) CTRL+D

ج) CTRL+T

د) CTRL+O

134- جهت اصلاح يك سبك از دكمه ................ استفاده مي شود.

الف) Change Style

ب) PARAGRAF/CHANGE

ج) Modify Style

د) PARAGRAF/MODIFY

135- bar tab  از کدام نوع tab می باشد؟

الف) اعشاری

ب) راست

ج) میله ای

د) د:هيچكدام

136- گزینه merge در کادر محاوره ای سبک ها اشاره دارد به . . . . . . .

الف) ساختن سبک ها

ب) تغییر سبک ها

ج) ادغام سبک ها

د) حذف سبک ها

137- برای اجرای سریع فرمان undo کلیدهای . . . و بجای redo کلیدهای . . . مورد استفاده قرار می گیرند. «از راست به چپ»

الف) ctrl+y- ctrl+z

ب) ـ crtl+z- crtl+y

ج) ctrl+s- ctrl+z

د) ctrl+c- ctrl+v

138- جهت حفاظت از ساختار کارپوشه از کدام منو باید کمک گرفت؟

الف) window

ب) data

ج) file

د) tools

139- براي انتخاب سلول هاي غير مجاور با ماوس از چه كليدي استفاده مي نماييد ؟

الف) Alt

ب) Ctrl

ج) Shift

د) Tab

140- برای اینکه داده های عددی ارزش عددی نداشته باشند به چه صورتی آنها را وارد می کنیم؟

الف) قبل از نوشتن هر عدد یک فاصله خالی می گذاریم.

ب) عدد را بین دو علامت " " می گذاریم.

ج) قبل از نوشتن عدد یک آپاستروف (کاما بالا) می گذاریم.

د) مقادیر عددی را تایپ نموده و سپس آنها را انتخاب نموده و از منوی format/cell از لیست category گزینه text را انتخاب می کنیم.

141- كدام گزينه صحيح نمي باشد؟

الف) پس از رسم نمودار مي توان نوع آن را تغيير داد

ب) ميتوان زاويه ديد نمودار سه بعدي را تغيير داد

ج) مي توان يكي از تصاوير موجود در هارد ديسك را به عنوان زمينه نمودار در نظر گرفت

د) براي محاسبه ميانگين داده هاي عددي از تابع Sum استفاده مي شود

142- كداميك از گزينه هاي زير از نوع اطلاعات عددي به حساب نمي آيد؟

الف) زمان

ب) اعداد

ج) صوت

د) تاريخ

143- برای به اشتراک گذاشتن یک کار پوشه کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) Tools -> Share workspace

ب) Tools -> Share Worksheet

ج) Tools -> Share Workbook

د) Tools -> Share Workspace

144- براي تعيين پهناي ستون انتخاب شده كدام روش مناسب است؟

الف) Format \ Row \ Height

ب) Format \ Column \ Width

ج) Format \ Row \ Auto fit

د) Insert \ Column \ Height

145- تنظيمات مربوط به تعيين خطوط حاشيه در كدام زبانه از كادر محاوره FORMAT CELLS انجام مي‌شود؟

الف) PATTERN

ب) AVUMENT

ج) BORDER

د) FONT

146- كدام تابع براي محاسبه ميانگين اطلاعات عددي موجود در خانه‌هاي يك محدوده از صفحه كاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند؟

الف) ROUND

ب) AUTOSUM

ج) AVERAGE

د) ROUND,SUM

147- خطوط شبکه را در نمودار از طريق كدام سربرگ نمايش مي دهيم؟

الف) Gridlines

ب) Titles

ج) Axes

د) Legend

148- كدام‎يك از موارد زير مي‌تواند نام يك خانه از خانه‌هاي صفحه كاري Excel باشد؟

الف) 2BZ

ب) ZB

ج) BZ2

د) Z2B

149- برای قرار گرفتن متن نسبتا طولانی در سلول کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) Orientation

ب) Wrap text

ج) Merge Cells

د) Shrink To Fit

150- براي ويرايش يادداشت‎هاي متني، كدام روش مناسب است؟

الف) انتخاب سلول دارای يادداشت و سپس انتخاب گزینه Comment از منوی Format

ب) انتخاب سلول دارای يادداشت و سپس انتخاب گزینه Edit Comment از منوی Insert

ج) كليک راست روی سلول دارای يادداشت و سپس انتخاب گزینه Comment

د) الف و ب

151- در هنگام حذف سلول انتخاب شده اجراي دستور Shift Cells Up باعث مي شود .........................

الف) محتواي سلول هاي سمت چپ سلول حذف شده به سمت راست انتقال يابند

ب) محتواي سلول هاي سمت راست سلول حذف شده به سمت چپ انتقال يابند

ج) محتواي سلول هاي زيرين سلول حذف شده به سمت بالا انتقال يابند

د) كليه خانه هاي موجود در سطر حذف شوند

152- با كمك كدام يك از خصوصيات نمودار، مي‌توان عنوان را تغيير داد؟

الف) Chart Source Data

ب) Chart Option

ج) Chart Type

د) Chart Location

153- براي جابجايي صفحات كاري كدام گزينه صحيح است؟

الف) كليك روي كاربرگ موردنظر و درگ در محل جديد

ب) كليك روي كاربرگ موردنظر به همراه كليد Ctrl درگ در محل جديد

ج) الف و ب

د) كليك راست روي كاربرگ انتخاب Cut سپس كليك راست جاي خالي انتخاب Paste

154- مي خواهيم بزرگترين عدد در خانه هاي F1 تا F5 موجود در كاربرگ اول را نمايش دهيم. كدام دستور صحيح است؟

الف) max(F1:F5)o

ب) max(F1:F2)o

ج) min(F1:F5)o

د) min(F1:F2)o

155- ابزار auto sum ........... و در .................. قرار دارد

الف) براي گرفتن معدل و در ليست توابع محاسباتي

ب) براي جمع خودكار سلولها و در نوار ابزار استاندارد

ج) جمع سلولهاي انتخابي و در نوار ابزار قالب بندي

د) الف و ج

156- چگونه مي توان نوار نمودار را آشكار كرد؟

الف) View\Toolbar\Formula bar

ب) View \ Formula bar

ج) Insert\Formula bar

د) كليك راست جاي خالي نوار منو و انتخاب Formula bar

157- كدام يك از كارهاي زير با كمك دستور Zoom انجام نمي شود؟

الف) تغيير ميزان بزرگنمايي كاربرگ مناسب با نياز و سليقه كاربر

ب) تغيير ميزان بزرگنمايي كاربرگ به هنگام نمايش

ج) الف و ب

د) تغيير اطلاعات و قالب بندي داده ها

158- خطاي ......... زماني بوجود مي‌آيد كه پهناي سلول قابليت نمايش محتويات آن را ندارد.

الف) value #

ب) div #

ج) #####

د) name #

159- با كمك كدام دستور زير ميتوان در يك فاكتور فروش ركوردها را دسته بندي كرد و درپايان هر طبقه بندي قيمت كل را مشخص كرد؟

الف) Sum

ب) Auto Sum

ج) Subtotal

د) Average

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در چهارشنبه پانزدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 22:55 |

 ِWord

106- پر استفاده ترین دکمه های مورد استفاده در word در نوار ابزار . . . . . قرار دارد.

الف) standard

ب) format

ج) table and border

د) drawing

107- فرمان Cut – Paste در . . . كاربرد دارد.

الف) انتقال فايل

ب) نسخه برداري از فايل

ج) حذف فايل

د) انتخاب قسمتي از فايل

108- در هنگام تبديل جدول به متن چه مراحلي را انجام مي‌دهيم؟

الف) Convert/Table/Table to text

ب) Convert/Table/Text to table

ج) Table/Convert/Table to text

د) Table/Convert/Text to table

109- برای درج تصویر در برنامه Word، از کدام منو و گزینه استفاده می‎شود؟

الف) منوی Format - گزینه Font

ب) منوی Table - گزینه Insert Table

ج) منوی Insert - گزینه Picture

د) هیچ کدام

110- براي اضافه نمودن يك ركورد به ليست اطلاعات موجود از كدام گزينه منوي Data استفاده مي شود؟

الف) Sort

ب) AutoFilter

ج) Subtotals

د) Form

111- اگر فایلی را به عنوان template در پوشه template ذخیره کنیم در هنگام کلیک بر روی on my computer از  task pan پس از اجرای file/new نام آن در تب ... است.

الف) letters & faxes

ب) memos

ج) general

د) web pages

112- کدامیک از گزینه های زیر از جمله جلوه های ویژه متن محسوب نمی شود؟

الف) Style

ب) Emboss

ج) Strikethrough

د) Superscript

113- کدام گزینه از change case برای اولین کاراکتر تمام واژه های متن انتخاب شده از حروف بزرگ استفاده می کند؟

الف) upper case

ب) title case

ج) lower case

د) toggle case

114- برای ایجاد جداول در word کدام گزینه صحیح است؟

الف) control table - draw table

ب) insert table- wizard table

ج) wizard table- control table

د) insert table- draw table

115- فعال و غيرفعال كردن نوارهاي ابزار از كدام منو انجام پذير است؟

الف) FILE

ب) VIEW

ج) INSERT

د) EDIT

116- براي انتخاب كل سند از كدام يك از گزينه هاي زير استفاده مي شود؟

الف) از كليدهاي ctrl +A

ب) از منوي Edit گزينهselect All

ج) از كليد shift استفاده مي شود

د) الف وب صحيح است

117- برای ذخیره فایل با نام دیگر و یا در جای دیگر، از کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) گزینه Save از منوی File

ب) گزینه Backup Files از منوی Tools

ج) گزینه Save As از منوی File

د) هیچ کدام

118- به منظور درج كاراكترهايي كه بر روي صفحه كليد وجود ندارد از كدام پنجره مي توان استفاده نمود؟

الف) AUTO TEXT

ب) FOOTNOTE

ج) SYMBOL

د) AUTOCORRECT

119- كليد ميانبر PRINT :

الف) CTRL+T

ب) CTRL+P

ج) CTRL+SHIFT+P

د) F12

120- خط كش در كدام منو قرار دارد؟

الف) FILE

ب) EDIT

ج) TOOLS

د) VIEW

121- مناسب‎ترین نما برای صفحه آرایی سند کدام است؟

الف) نمای Print Layout

ب) نمای Print Preview

ج) نمای Outline

د) نمای Normal

122- بهترين نما براي تايپ ساده و ويرايش متن كدام نما مي باشد؟

الف) NORMAL

ب) PRINT LAYOUT

ج) OUTLINE

د) DOCUMENT MAP

123- Clipboard چیست؟

الف) حافظه جانبي

ب) حافظه اصلي

ج) حافظه موقت

د) حافظه مياني

124- ابزار Format Painter چه کاربردی دارد؟

الف) کپی یک پاراگراف از محلی به محل دیگر

ب) کپی‎کردن قالب‎های یک پاراگراف به چند پاراگراف دیگر

ج) جابجاکردن یک پاراگراف از محلی به محل دیگر

د) همه موارد

125- متني كه با WORD ART نوشته شود به ............... تبديل مي شود.

الف) شئ

ب) متن

ج) تصوير

د) الف و ج

126- کلیدهای (Ctrl+X , V) و (Ctrl+C , V) مربوط به کدام منو است؟

الف) منوهای Tools و Format برای حرکت به ابتدا و انتهای فایل است

ب) منوهای File و View و برای کپی متن است

ج) مربوط به منوی Edit و برای انتقال و کپی متن انتخاب‎شده و چسباندن در مقصد

د) همه موارد

127- با كدام گزينه مي توان از فايل نسخه پشتيبان تهيه نمود؟

الف) ALLOW FAST SAVE

ب) EMBED TRUTYPE FONTS

ج) ALLOW BACKGROUND SAVE

د) ALWAYS CREATE BACKUP COPY

128- نام پيش فرض فايل ها در برنامه:WORD

الف) BOOK

ب) DOCUMENT

ج) PRESENTATION

د) RESUME

129- كليد ميانبر جهت بستن فايل جاري:

الف) CTRL+W

ب) CTRL+F4

ج) CTRL+U

د) الف و ب

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در سه شنبه چهاردهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:15 |

پست الکترونیک

92- برای حذف E-mail:

الف) deleteàfile

ب) deleteàedit

ج) clearàfile

د) cutàedit

93- توسط كدام گزينه مي توان فايل را به نامه ضميمه نمود؟

الف) Forward

ب) Attach

ج) Message Flag

د) Distribution list

94- در برنامه Out Look Express پوشه Draft به منظور ........................ است

الف) قرار گرفتن نامه هاي دريافت شده

ب) قرار گرفتن نامه هاي مشخص شده برای حذف

ج) قرار گرفتن نامه های فرستاده شده

د) قرار گرفتن نامه های تکميل نشده

95- آدرس دريافت كننده اصلي نامه پست الكترونيكي را در مقابل كدام عبارت مي نويسند؟

الف) CC

ب) TO

ج) BCC

د) SUBJECT

96- در برنامه OUT LOOK پوشه SENT ITEM شامل ....

الف) نامه هايي است كه در حال ارسال هستند

ب) نامه هايي است كه قبلاً ارسال شده اند

ج) نامه هايي است كه به هر علتي امكان ارسال آنها مهيا نشده است

د) براي طبقه بندي و جدا كردن نامه هاي ارسال شده مي باشد

97- آدرس پستي دوستان و افراد مورد نظر را در اين قسمت ثبت مي نماييم:

الف) INBOX

ب) SENT

ج) ADDRESS BOOK

د) هيچكدام

98- با كمك كدام گزينه مي توان نام، آدرس، شماره تلفن و ..... را هميشه در انتهاي نامه هاي ارسالي درج كرد؟

الف) ATTACHMENT

ب) BODY

ج) SIGNATURE

د) SUBJECT

زبان تخصصی

99- . . . . . . in the main editing view.

الف) slide show view

ب) normal view

ج) slide sorter view

د) notes page view

100- ِWhich option is incorrect ؟

الف) Windows XP and MD-DOS are Operating System.

ب) Stare button is on the Taskbar.

ج) A folder can have one or more file and only one folder

د) The name of area in the right if taskbar is notification Area.

101- ِMerge.

الف) ادغام كردن

ب) تغيير دادن

ج) تقسيم كردن

د) مرتب كردن

102- In Microsoft Word, we use Bulleted and Numberd Lists to … the information.

الف) edit

ب) save

ج) show

د) organize

103- ِ. It Is Output Device

الف) Printer

ب) Monitor

ج) Plotter

د) All

104- ِ? What Is GOOGLE

الف) A Site For Search

ب) A Browser

ج) For Add Favorite Sites

د) None

105- ِ. It Is Microprocessor

الف) Cache

ب) Power

ج) Memory

د) ِCPU

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:19 |

اینترنت

82- برای حرکت به جلو در میان صفحات وب چگونه عمل می کنید:

الف) فشردن کلیدPAGE UP

ب) کلیک کردن روی دکمه BACKWARD

ج) فشردن کلید PAGE DOWN

د) کلیک کردن روی دکمه FORWARD

83- نوار history چه چیزی را نشان می دهد؟

الف) گزینه های رسانه

ب) آیتم های جستجو (search)

ج) آدرس های وب ذخیره شده

د) وب سایت هایی که قبلا بازدید شده اند

84- براي ذخيره كردن تصاوير در صفحات وب از كدام گزينه زير استفاده مي شود؟

الف) save

ب) save as

ج) save picture as

د) save target

85- چگونه درصفحات وب به جلو مي رويد؟

الف) با كمك كليد PAGE UP

ب) با كمك دكمهFORWARD

ج) با كمك دكمهFORWARD

د) با كمك دكمه يGO

86- شبكه اينترانت ......... .

الف) شبكه محلی

ب) شبكه خصوصی

ج) شبكه گسترده

د) شهری

87- عمل برقراري اتصال به شبكه اينترنت را اصطلاحا ......... مي گويند.

الف) ISP

ب) SENT

ج) DIAL UP

د) CONNECT

88- براي جستجو سايت و تصوير خاصي از كدام آدرس هاي اينترنتي زير استفاده مي شود؟

الف) google

ب) yahoo

ج) irantvto

د) الف و ب

89- معروفترين پسوند اينترنتي براي نمايش صفحات وبي كه نشان دهنده موسسات تجاري مي باشد، كدام است؟

الف) COM

ب) EDU

ج) NET

د) ORG

90- جستجو بدنبال عبارات و یا کلمات خاص با کدام علامت است؟

الف) +

ب) -

ج) ;

د) "

91- مزاياي شبكه .........................

الف) ويروسي شدن تمام كامپيوتر هاي موجود در شبكه

ب) اشتراك فايل و پايگاه داده

ج) تمركز مديريت

د) ب وج

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:11 |

ویروس

74- کدام جمله صحیح است؟

الف) ویروس ها به سیستم عامل dos آسیب نمی رسانند.

ب) ویروس ها به فایل هایی که پسوند .sys دارند آسیب می رسانند.

ج) ویروس ها به هر نوع نرم افزاری می توانند آسیب برسانند.

د) ویروس ها پس از مدتی به خودی خود از بین خواهند رفت.

75- كداميك از برنامه هاي زير جزء نرم افزار هاي ضد ويروس نيست؟

الف) Mcafee

ب) Norton

ج) toolkit

د) Outlook

76- ویروس یک ........ است.

الف) نرم افزار مخرب

ب) سخت افزار مخرب

ج) برنامه

د) الف و ج

77- برنامه های کوچکی هستند که به یک فایل اجرائی و سیستمی متصل شده و همراه با آن اجرا می شوند.

الف) برنامه های راه انداز

ب) فایل ضمیمه

ج) برنامه پشتیبان

د) ویروس

78- شناسايي ويروس ها و جلوگيري از ورود آنها به كامپيوتر جزء كداميك از روش هاي مقابله با ويروس ها مي باشد

الف) پيشگيري

ب) درمان

ج) پيشگيري و درمان

د) مقابله با ويروس هاي اينترنتي

79- پس از ويروس يابي با mcafee كدام يك از آمارهاي زير ارائه نمي شود؟

الف) تعداد فايل هاي بررسي شده

ب) تعداد فايلهاي آلوده

ج) تعداد پوشه ها

د) تعداد برنامه هاي پنهان و ناخواسته

80- معمولا ویروس ها به چه طریقی وارد سیستم می شوند؟

الف) از طریق فلاپی دیسک های آلوده

ب) از طریق شبکه های محلی

ج) از طریق اینترنت

د) هر سه گزینه

81- در ویروس یابی چنانچه حافظه دارای ویروس باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟

الف) ویروس شناسائی و حذف می شود

ب) کامپیوتر مجددا راه اندازی می شود

ج) لازم است از دیسک راه انداز دیگر بدون ویروس استفاده و ویروس یابی ادامه یابد

د) لازم است همه برنامه ها حذف شوند

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در شنبه یازدهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:4 |

۵۳ - براي وارد شدن به درون يك فهرست و سپس خروج از آن، كدام روش صحيح است؟

الف) دابل‎كليک روی فهرست، سپس دكمه Up

ب) كليک‎راست روی فهرست و Up

ج) دابل كليک روی فهرست، سپس فشردن كليد Space

د) گزينه‎های الف و ب

54- پوشه‎ای که درون یک پوشه دیگر قرار بگیرد، چه نامیده می شود؟

الف) فایل

ب) زیر پوشه

ج) پوشه جدید

د) موارد الف و ب

55- براي مرتب‎سازي افقي پنجره‎هاي بازشده، از كدام گزينه استفاده مي‎گردد؟

الف) Tile Windows Vertically

ب) Tile Windows Horizontally

ج) Cascade Windows

د) Minimize Group

56- آيكوني با داشتن پسوند Bmp چه نوع فايلي محسوب مي گردد

الف) متني

ب) گرافيكي

ج) صوتي

د) اجرايي

57- استفاده از دستور Properties روی کدام آیکون سبب به نمایش درآمدن اطلاعات اصلی سیستم می شود؟

الف) My Document

ب) My Computer

ج) My Network Places

د) Recycle Bin

58- برای به‎حداقل رساندن پنجره‎های باز، از کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) Show the Desktop

ب) Tile Windows Horizontally

ج) Cascade Windows

د) Tile Windows Vertically

59- جهت ايجاد يك فايل متني ....

الف) RIGHT CLICK …… NEW ……..SHORTCUT.....TEXT DOCUMENT

ب) RIGHT CLICK ………..NEW ……. FOLDER .......... TEXT DOCUMENT

ج) RIGHT CLICK ……… NEW …….. TEXT DOCUMENT

د) RIGHT CLIC ……….. NEW ………… BITMAP IMAGE

60- براي مشاهده نوع صفتها و دادن و گرفتن صفت از فايلهاي انتخاب شده كدام مورد زير صحيح است

الف) انتخاب PROPERTISE از نوارابزار استاندارد

ب) دكمه VIEWS از نوار استاندارد

ج) كليك راست روي فايل مورد نظر و سپس انتخاب ROPERTIES

د) موارد الف و ج

61- برای تنظيم شدت صدا دربلندگوها از کدام برنامه زير استفاده می شود؟

الف) volume

ب) properties-options

ج) control panel

د) Sound-control

62- در WINDOWSE هنگام قفل كردن سيستم و راه اندازي مجدد آن ، از كدام گزينه استفاده مي شود

الف) استفاده از گزينه TURN OFF از كادر محاوره اي TURN OFF COMPUTER

ب) استفاده از گزينه RESTART از كادر محاوره اي TURN OFF COMPUTER

ج) استفاده از گزينه LOG OFF از منوي START

د) استفاده از گزينه LOG OFF از منوي START

63- به منظور فعال ساختن برنامه مرورگر ويندوز (Windows Explorer) از كدام كليد ميانبر استفاده مي شود؟

الف) Windows Key + O

ب) Windows Key + E

ج) Windows Key + K

د) كليد ميانبر ندارد

64- فرمان RESTORE در برنامه BACKUP چه نقشي دارد؟

الف) پشتيبان گرفتن به روش پيشرفته

ب) انتخاب برنامه براي BACKUP

ج) بازگشت فايل ها از BACKUP براي استفاده مجدد

د) تعيين نوع پشتيبان گيري

65- برای مخفی کردن آیکون های میز کار از کدام گزینه استفاده می شود؟

الف) راست کلیک – SHOW IN GROUPS

ب) راست کلیک – ALIGN YO GRID

ج) راست کلیک – SHOW DESKTOP ICON

د) راست کلیک - CLEAN UP WIZARD

66- در برنامه کمکی Help، کدام سر برگ لیست عناوین را برحسب حروف الفبا نمایش می دهد؟

الف) Search

ب) Contents

ج) Index

د) هیچکدام

67- جهت زمانبندی اجرای یک برنامه خاص در یک زمان معین در ویندوز از کدام برنامه استفاده می کنیم؟

الف) Disk Defragmenter

ب) System Tools

ج) Scheduled Task

د) Disk Convert

68- کدامیک از گزینه های زیر کنترل برق مصرفی قسمت هایی از کامپیوتر را امکان پذیر می سازد؟

الف) Hibernate

ب) Stand by

ج) Power options

د) Accounts

69- برای تنظیم مستقل درایوها از کدام دستور در recycle Bin استفاده می شود؟

الف) configure drive independently

ب) use one settings for all drives

ج) display delete confirmation dialog

د) do not move file to the ricyclibin

70- به منظور تنظيم زمان فعال شدن SCREEN SAVER از كدام گزينه ها استفاده مي شود؟

الف) DISPLAY PROPERTIES

ب) DISPLAY PROPERTIES _ SCREEN SAVER _MINUTES

ج) DISPLAY PROPERTIES _ APPERANCE

د) DESKTOP THEMES

71- كدام كليد تركيبي جهت مشاهده منوي سيستم پنجره به كار مي رود

الف) Alt+ctrl

ب) ctrl+Esc

ج) Alt+space bar

د) Alt+tab

72- براي نمايش آيكون هاي يك پنجره به حالت هاي مختلف از كدام گزينه استفاده مي شود

الف) Properties

ب) Favorites

ج) Refresh

د) Views

73- اطلاعات پيكربندي سيستم در چه فايلي نگهداري مي شود؟

الف) MsDos.sys

ب) Registry

ج) Regedit

د) HOTKEY

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در جمعه دهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 18:56 |

سیستم عامل Windows

31- در windows explorer علامت مثبت در کنار پوشه ها نشانه چیست؟

الف) نشانه این است که آن پوشه داراي زیر پوشه ها و فایل هایی است که به صورت جمع شده می باشد.

ب) نشانه این است که پوشه دارای زیر پوشه نیست.

ج) نشانه این است که آن پوشه به پوشه دیگر ضمیمه شده است

د) هیچکدام

32- در صورتيكه برنامه در Start Up قرار گيرد ...

الف) در هنگام باز شدن منوي Start اجرا مي شود.

ب) در هنگام راه اندازي ويندوز بطور خودكار اجرا مي شود

ج) در هنگام اجرا رمز دريافت مي كند

د) هيچگاه اجرا نمي شود.

33- برای حذف فایل از صف چاپ باید از کدام فرمان استفاده نمود؟

الف) pause printing

ب) cancel printring

ج) current page

د) امکان پذیر نیست

34- برای مدیریت فایل ها و پوشه ها و درایوها از کدام پنجره می توان استفاده نمود؟

الف) my computer

ب) my document

ج) windows explorer

د) الف و ج

35- جهت تظیمات صفحه کاغذ از کدام دستور استفاده می شود؟

الف) print preview

ب) page setup

ج) print

د) send

36- برای افزودن گزینه به منوی start از کدام گزینه کادر customize classic start menu استفاده می شود؟

الف) remove

ب) add change

ج) add

د) advance

37- برای مرتب کردن آبشاری پنجره ها در صفحه دسک تاپ از کدام گزینه استفاده می کنیم:

الف) minimize ALL windows

ب) Cascade windows

ج) TiLE WINDOWS Vertically

د) Tile windows Horizontally

38- توسط كدام دكمه از نوار عنوان مي توان ابعاد پنجره را به حداكثر رساند؟

الف) Refresh

ب) Minimize

ج) Close

د) Maximize

39- براي بازيابي فايل حذف شده از سطل بازيافت از كدام گزينه استفاده مي شود؟

الف) Restore

ب) Empty

ج) Delete

د) Run

40- در هنگام ایجاد فایل نقاشی کدام پسوند زیر به فایل نسبت داده می شود؟

الف) .txt

ب) .bmp

ج) .wav

د) .doc

41- اگر میانبر فایل اجرایی برنامه در قسمت . . . . قرار بگیرد، به طور خودکار با راه اندازی ویندوز اجرا خواهد شد.

الف) Startup

ب) Stant

ج) All programs

د) Accessories

42- از کدام سربرگ پنجره Display Properties برای تنظیم Resolution صفحه نمایش استفاده می شود؟

الف) Desktop

ب) Themes

ج) Appearace

د) Setting

43- کدام جمله صحیح است؟

الف) با حذف میانبر برنامه یا فایل اصلی نیز حذف می شود.

ب) برای حذف فایل های بلا استفاده و افزایش فضای خالی دیسک از برنامهcleanup  استفاده می شود.

ج) با انتخاب گزینه logoff کامپیوتر مجددا راه اندازی شده و کاربر جدید می تواند به محیط خود وارد شود.

د) به کمک برنامه command prompt می توان فقط فرامین dos را اجرا نمود.

44- بوسیله کدام یک از گزینه های زیرمی توان تعداد محدودی از صفحات سند را چاپ کرد؟

الف) selection

ب) all

ج) pages

د) current page

45- براي ضبط صدا از چه برنامه اي استفاده مي شود؟

الف) Sound recorder

ب) Media playaer

ج) Volome Control

د) Control panel

46- در یک پنجره، برای انتقال به سطح بالاتر، کدام گزینه را در نوار ابزار استاندارد کلیک می‎کنیم؟

الف) Back

ب) Up

ج) Forward

د) Folder

47- ساده‎ترين راه براي كپي‎كردن در فلاپي كدام گزينه است؟

الف) Copy

ب) Cut

ج) انتقال آن

د) Send to

48- برای مرتب‎کردن آیکون‎ها برحسب نوع، کدام گزینه زیر را باید انتخاب کرد؟

الف) By Size

ب) By Date

ج) By Type

د) By Name

49- کدامیک از گزینه های زیر برنامه های ویرایشی محسوب می شوند؟

الف) word pad

ب) note Pad

ج) Microsoft word

د) هر سه گزینه

50- كدام گزينه براي انتخاب گروهي فايل ها مي باشد؟

الف) ctrl +f

ب) edit+ selec all

ج) ctrl +a

د) ب و ج

51- كدام گزينه جهت تغيير نام يك پوشه يا فايل مي باشد؟

الف) rename

ب) delete

ج) file

د) new name

52- چاپگر پيش‎فرض چه نام دارد؟

الف) Default

ب) Send to

ج) Cut و Past

د) Refresh

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در جمعه دهم دی ۱۳۸۹ و ساعت 18:51 |

سیستم عامل DOS

18- كداميك از دستورات زير ديسكت را طوري فرمت مي كند كه قادربه راه اندازي سيستم شود و برچسبي بنام Azmoon  داشته باشد .

الف) Format A:/V:AZMOON/S

ب) Format A:/S:AZMOON/V

ج) Format A:/U:AZMOON/B

د) Format A:/B:AZMOON/V

19- كار فرمان ATTRIB چيست؟

الف) نمايش يا تغيير صفت هاي فايل هاي و فهرست ها

ب) تغيير شكل اعلان DOS

ج) نسخه برداري از فايلها

د) فشرده كردن فايلها

20- کدام گزینه درباره دستورات سیستم عامل DOS صحیح است؟

الف) استفاده از کاراکترهای عمومی (علایم جانشین)، فرامین Ren و درType مجاز نمی باشد.

ب) فایل Autoexec.bat، جهت اجرای اتوماتیک در هنگام راه اندازی سیستم باید در فهرست ریشه یکی از درایوها قرار داده شود.

ج) دستور Path; کلیه مسیرهای جستجوی فایلهای اجرایی را لغو می نماید.

د) فرمان Copy Con text1.txt محتویات فایلی با نام Con را در فایلیبه نام text1.txt کپی می کند.

21- برای سيستمی کردن یک دیسکت بدون از دست دادن اطلاعات موجود از چه فرمانی استفاده می کنیم؟

الف) format A:/s

ب) format A:/Q/v

ج) sys C: A:

د) sys C:/s

22- سيستم عامل DOS، چه نوع سيستم عاملي است؟

الف) تک كاربره و تک برنامه

ب) چند كاربره و تک برنامه

ج) چند برنامه و چند كاربره

د) تک كاربره و چند برنامه

23- فرمان PATH;ِ به چه معني است؟

الف) تمام زيرشاخه‎های موجود، در شاخه جاری قرار می‎گيرند

ب) ايجاد مسير جديد جستجو به زير شاخه‎ای به‎نام PATH

ج) حذف مسيرهای جستجوی ازپيش تعريف‎شده

د) اين فرمان غلط است

24- فرمان ..CD چه کاربردی دارد؟

الف) واردشدن به درايو

ب) برگشتن به فهرستی كه قبل از فهرست جاری قرار دارد

ج) رفتن به فهرست ريشه درايو D

د) دستور اشتباه است

25- کدام‎یک پسوند فایل اجرایی نمی‎باشد؟

الف) COM

ب) TXT

ج) EXE

د) BAT

26- براي حذف‎كردن فقط نام ديسك (VOLUME LABEL)، بدون ازدست‎دادن اطلاعات آن ......... .

الف) ديسک را فرمت می‎كنيم

ب) فرمان LABEL را بدون پارامتر اجرا می‎كنيم

ج) از فرمان DEL استفاده می‎كنيم

د) گزينه‎های الف و ب

27- تفاوت فرمان REN A.TXT B.TXT و COPY A.TXT B.TXT در چيست؟

الف) هيچ تفاوتی ندارند

ب) فرمان REN نام فايل اصلی را تغيیر می‎دهد، اما فرمان COPY نام فايل اصلی را تغيير نمی‎دهد

ج) فرمان REN، نسخه جديدی از فايل ايجاد می‎كند، اما فرمان COPY نسخه جديد ايجاد نمی‎كند

د) موارد ب و ج

28- طول نام دايركتوري و طول نام برچسب ديسك، به‎ترتيب از راست به چپ، از چند حرف تشكيل می‎شود؟

الف) ِ8 – 3

ب) ِ8 – 8

ج) ِ8 – 11

د) ِ11 – 11

29- كدام‎يك از گزينه‎هاي زير جزء فرامين داخلي محسوب مي‎شوند؟

الف) DEL , CLS , COPY , LABEL

ب) DEL , COPY , PROMPT , CLS

ج) DEL , PROMPT , CLS , ATTRIB

د) Label , CLS , VOL , PATH

30- کدام فرمان مشخصات کلیه فایل‎ها با پسوند BAT و DAT را نمایش می‎دهد؟

الف) DIR *.BAT *.DAT

ب) DIR *.*A*

ج) DIR *.?AT

د) DIR *BAT/DAT

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 16:45 |

مبانی فناوری اطلاعات

1- کدام یک از وسایل زیر، یک واحد خروجی است؟

الف) صفحه کلید

ب) ماوس

ج) مانیتور

د) اسکنر

2- کدام یک از وسایل زیر نمی تواند یک واحد ورودی باشد؟

الف) رسام

ب) پویشگر

ج) صفحه کلید

د) قلم نوری

3- وظيفه ALU عبارت است از:

الف) ذخيره كردن اطلاعات و انجام عمليات كنترلي لازم

ب) انجام محاسبات و عمليات رياضي

ج) انجام عمليات مقايسه اي و منطقي

د) ب و ج هر دو صحيح است

4- کدام حافظه وظیفه تست و راه اندازی کامپیوتر را برعهده دارد؟

الف) ROM

ب) RAM

ج) Hard

د) Floppy

5- به واحد... CPU گفته مي شود.

الف) حافظه

ب) پردازش مركزي

ج) كنترل

د) محاسبه و منطق

6- واحد مگابایت از کدام واحد زیر کمتر می باشد؟

الف) کیلو بایت

ب) بایت

ج) بیت

د) گیگابایت

7- مبناي كار كامپيوتر بر اساس كدام سيستم است؟

الف) دهدهی

ب) باينری

ج) دو دویی

د) ب و ج

8- كدام گزينه به‎عنوان مغز كامپيوتر تعريف شده است؟

الف) ریزپردازنده (CPU)

ب) واحد محاسبه و منطق

ج) حافظه‎ها

د) واحدهای ورودی و خروجی

9- اجزای اصلی سخت‎افزار یک کامپیوتر کدام‎اند؟

الف) ثبات‎ها، کنترل، اشاره‎گر

ب) حافظه، ثبات، بخش محاسبه و منطق، پردازشگر

ج) پردازنده، ورودی، خروجی، حافظه

د) دیسک سخت، ROM ، RAM، CD-ROM

10- كدام سيستم عامل، به‎صورت حرفه‎اي براي كاربران خانگي تهيه شده است؟

الف) Windows 2000

ب) Windows XP

ج) Windows 98

د) Windows ME

11- ظرفيت يك ديسك 3.5 اينچي با مشخصه HD كدام‎است؟

الف) 1.44 MB

ب) 1.2 MB

ج) 360 KB

د) 720 KB

12- اقسام رایانه‎های شخصی کدام‎اند؟

الف) SUPER COMPUTER

ب) MAIN FRAME

ج) DESKTOP و LAPTOP

د) MINI COMPUTERS

13- يك گيگابايت (GB)، برابر است با ......... .

الف) 1024 BYTE

ب) 1024 MB

ج) 1024 *1024 KB

د) موارد ب و ج

14- معادل عدد باینري 2(101) درمبناي ده کدام است؟

الف) 3

ب) 4

ج) 5

د) 6

15- بر روي كدام حافظه عمل خواندن و نوشتن انجام مي‎شود؟

الف) RAM

ب) ROM

ج) هارديسک

د) موارد الف و ج

16- معادل عدد 1110 در مبنای 10 کدام است؟

الف) 8

ب) 14

ج) 16

د) 17

17- اصطلاح میان‎افزار کدام است و تعریف آن چیست؟

الف) ِHardware - بخش‎های قابل‎لمس و قابل‎مشاهده

ب) ِFirmware - دارای ویژگی‎های سخت‎افزاری و نرم‎افزاری

ج) ِSoftware - برنامه‎های کامپیوتر

د) ِHard Disk - محل ذخیره‎سازی اطلاعات

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در چهارشنبه هشتم دی ۱۳۸۹ و ساعت 16:42 |

اینترنت

۱۷۶- در علم کامپیوتر، WAN به چه معناست؟

الف) شبکه محلی

ب) شبکه بین‎شهری

ج) شبکه گسترده

د) هیچ‎کدام

177- در علم کامپیوتر، LAN به چه معناست؟

الف) شبکه محلی

ب) شبکه بین‎شهری

ج) شبکه گسترده

د) هیچ‎کدام

178- کدام گزینه به مفهوم قطع ارتباط با اینترنت است؟

الف) Connect

ب) Disconnect

ج) Exit

د) Sign Out

179- Download یعنی:

الف) دریافت اطلاعات از اینترنت

ب) ارسال اطلاعات روی اینترنت

ج) اتصال به اینترنت

د) عدم اتصال به اینترنت

180- آیکون نشان‎دهنده اتصال اینترنت در کدام قسمت از نوارکار ظاهر می‎شود؟

الف) System Tray

ب) Quick Launch

ج) Language Bar

د) Start Button

181- کدام گزینه جزء لوازم موردنیاز جهت برقراری ارتباط با اینترنت به‎روش Dial-up نمی‎باشد؟

الف) مودم

ب) کارت شبکه

ج) خط تلفن

د) اشتراک اینترنت

182- وظیفه مودم ......... برای ......... است.

الف) ارتباط با صفحه‎کلید - ورود اطلاعات

ب) ارتباط با خط تلفن - استفاده از اینترنت و فاکس

ج) ارتباط با نمایشگر - خروج اطلاعات تصویری

د) ارتباط با چاپگر - خروج اطلاعات چاپی

183- مودم ......... .

الف) عمل تبدیل سیگنال‎های آنالوگ به دیجیتال را انجام می‎دهد

ب) عمل تبدیل سیگنال‎های دیجیتال به آنالوگ را انجام می‎دهد

ج) موجب می‎شود کامپیوترها به‎وسیله خطوط تلفن به‎هم متصل شوند

د) همه موارد

184- در آدرس سایت مؤسسات تجاری، از پسوند ......... استفاده می‎شود.

الف) com

ب) edu

ج) gov

د) mil

185- در روش معمول اتصال به اینترنت، چه تجهیزاتی موردنیاز است؟

الف) مودم - کارت شبکه - اشتراک اینترنت

ب) مودم - Account - خط تلفن

ج) خط تلفن - کارت شبکه - Account

د) خط تلفن – Account

186- برای ایجاد یک ارتباط اینترنتی به‎روش Dialup، از آیکون ......... در پنجره Control Panel استفاده می‎کنیم؟

الف) Mail

ب) Network Connections

ج) System

د) Phone and Modem Options

187- انتخاب گزینه Save this user name and password for the following users در کادر محاوره‎ای اتصال، باعث ......... می‎شود.

الف) انتخاب اتصال به‎عنوان اتصال پیش‎فرض

ب) ذخیره رمز عبور جهت استفاده از آن در مراجعات بعدی

ج) انتخاب ISP به‎عنوان ISP پیش‎فرض

د) همه موارد

188- عمل مشاهده صفحات وب قبلاً مشاهد شده (درحالی که به اینترنت متصل نباشیم) را چه می‎گویند؟

الف) Working Offline

ب) Connect

ج) Working Online

د) Disconnect

189- عملگر مترادف "And" در هنگام درج عبارت در کادر متن موتور جستجو، کدام است؟

الف) +

ب) -

ج) ;

د) "

190- اتصال به اینترنت ازطریق خط تلفن به روش شماره گیری کردن را اصطلاحاً چه می‎نامند؟

الف) Broadband

ب) Dialup

ج) DSL

د) VPN

191- برای ایجاد یک ارتباط اینترنتی به‎روش Dialup، از کدام آیکون در پنجره Control Panel می‎توان استفاده کرد؟

الف) Internet Options

ب) Network Connections

ج) System

د) الف و ب

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 23:1 |

اینترنت

۱۶۱_ برای ارسال یک نامه الکترونیکی دریافت شده به فرد دیگر، کدام گزینه را کلیک می‎کنیم؟

الف) Attach

ب) Forward

ج) Save as draft

د) Reply

162- پوشه Sent Items، در برنامه Outlook Express، چه کاربردی دارد؟

الف) ذخیره کپی نامه‎های ارسال‎شده

ب) ذخیره نامه‎های آماده ارسال

ج) ذخیره نامه‎های دریافتی

د) ذخیره نامه‎های ناقص

163- در برنامه Outlook Express پوشه outbox چه کاربردی دارد؟

الف) به منظور قرار گرفتن ايميل های دريافت شده

ب) به منظور ايميل های مشخص شده برای حذف

ج) به منظور قرار گرفتن نامه های نوشته شده ودر حال ارسال

د) به منظور قرار گرفتن نامه های تکميل نشده سازماندهی و صحيحات بيشتر

164- چگونه پیامی را از پوشه lnbox به پوشه دیگری منتقل کنیم؟

الف) Edit --> Move to Folder

ب) Edit --> Mark as Unread

ج) File --> New --> Mail Message

د) همه موارد

165- در برنامه Outlook Express، جهت دریافت یا ارسال نامه، اتصال به اینترنت ضرورت ......... و برای مطالعه نامه‎های دریافتی، اتصال به اینترنت ضرورت ......... .

الف) دارد - دارد

ب) دارد - دارد

ج) ندارد - ندارد

د) ندارد – دارد

166- چگونه پیامی را به یک شخص و کپی پیام را به اشخاص دیگر ارسال نماییم؟

الف) نشانی‎گیرنده‎اصلی‎را‎ درکادرCc ونشانی گیرنده‎های دیگر را درکادرBcc  وارد نموده، سپس Send را کلیک می‎کنیم

ب) نشانی‎گیرنده‎اصلی‎را‎ درکادرBcc ونشانی گیرنده‎های دیگر را درکادر Cc  وارد نموده، سپس Send را کلیک می‎کنیم

ج) نشانی‎گیرنده‎اصلی‎را‎ درکادرTo ونشانی گیرنده‎های دیگر را درکادر Cc واردنموده، سپس Send را کلیک می‎کنیم

د) نشانی‎گیرنده‎اصلی و گیرنده‎های دیگر را درکادر To وارد نموده، سپس Send را کلیک می‎کنیم

167- برای ضمیمه‎کردن فایل به نامه، کدام گزینه در منوی Insert را انتخاب می‎کنیم؟

الف) My Business Card

ب) File Attachment

ج) Horizontal Line

د) Text from File

168- برای ایجاد یک نامه جدید، در برنامه Outlook Express، چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) File --> New --> Mail Message

ب) کلیک بر روی ابزار Create Mail در نوار ابزار

ج) Message --> New Message

د) همه موارد

169- برای پاسخ‎دادن به همه دریافت‎کنندگان یک نامه، کدام گزینه از منوی Message را انتخاب می‎کنیم؟

الف) Reply to All

ب) Reply to sender

ج) Reply to Group

د) Forward

170- در آدرس الکترونیکی info@golestantvto.ir، نام حوزه کدام است؟

الف) golestan

ب) golestantvto.ir

ج) info

د) @

171- برای ارسال و دریافت نامه‎های الکترونیکی ازطریق برنامه Outlook Express، چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) بر روی ابزار Send/Resv در نوار ابزار کلیک می‎کنیم

ب) ازطریق منوی Tools و زیرمنوی Send and Receive بر روی گزینه Send and Receive All کلیک می‎کنیم

ج) کلید میانبر Ctrl + M را فشار می‎دهیم

د) همه موارد

172- چگونه پیام‎ها را از پوشه Deleted items حذف می‎کنیم؟

الف) پوشه Deleted Items را انتخاب کرده و از منوی Tools گزینه Cleanup Mailbox را انتخاب می‎کنیم

ب) پوشه Deleted Items را انتخاب کرده و از منوی Tools گزینهSynchronize All را انتخاب می‎کنیم‎

ج) پوشه Deleted Items را انتخاب کرده و از منوی Edit گزینهEmpty Deleted Items Folder  را انتخاب می‎کنیم

د) پوشه Deleted Items را انتخاب کرده و از منوی Edit گزینه Mark as Unread را انتخاب می‎کنیم

173- نامه‎های ناقص پس از کامل و ارسال شدن، در کدام پوشه قرار می‎گیرند؟

الف) Sent Items

ب) Drafts

ج) Outbox

د) Deleted Items

174- کدام گزینه صحیح است؟

الف) در برنامه Outlook Express، نمی‎توان فایل‎های اجرایی را به نامه پیوست نمود

ب) در برنامه Outlook Express برای پیوست کردن فایل به نامه، ازنظر تعداد، محدودیتی وجود ندارد

ج) در برنامه Outlook Express، نمی‎توان فایل‎های بیش از یک مگابایت را به نامه پیوست نمود

د) در برنامه Outlook Express، فقط می‎توان فایل‎های متنی را به نامه پیوست نمود

175- یک شبکه جهانی از شبکه‎های مرتبط به هم را ......... گویند.

الف) Internet

ب) ISP

ج) MAN

د) E-Mail

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در دوشنبه ششم دی ۱۳۸۹ و ساعت 22:58 |

  اینترنت

136_ پسوند (انشعاب) bmp متعلق به چه نوع فایلی می‎باشد؟

الف) متنی

ب) گرافیکی

ج) صوتی

د) اجرایی

137_ در برنامه ماشین‎حساب استاندارد، کدام دکمه حافظه را پاک می‎کند؟

الف) MR

ب) MC

ج) +M

د) MS

138_ برای جستجوی فایل‎های بیشتر از یک مگابایت، کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) Less than 1 mb

ب) More than 1 mb

ج) Small than 1 mb

د) Medium than 1 mb

139_ ابزار Disk Defragmenter در ویندوز چه عملی را انجام می‎دهد؟

الف) تقسیم فیزیکی دیسک سخت

ب) تقسیم منطقی دیسک سخت

ج) یکپارچه‎سازی فایل‎ها در دیسک‎سخت

د) تنظیم درایوهای دیسک سخت

140_ تنظيمات IE را معمولأ از كدام گزينه انجام مي دهد؟

الف) كليد HOME

ب) در نوار آدرس

ج) گزينه internet options از منوي tools

د) گزينه connect از منويview

141_ کلید میانبر برای کپی‎کردن متن از صفحه وب کدام است؟

الف) Ctrl + B

ب) Ctrl + N

ج) Ctrl + C

د) Ctrl + P

142_ اصطلاح Home Page به چه معناست؟

الف) نوع خاصی از برنامه‎های مرورگر اینترنت را گویند که سرعت دریافت زیاد دارند

ب) پوشه ذخیره آدرس‎های موردعلاقه را گویند

ج) پوشه ذخیره آدرس‎های موردعلاقه را گویند

د) صفحه وب پیش‎فرض مرورگر را گویند که به‎محض اجرای برنامه مرورگر فراخوانی می‎شود

143_ درصورتی‎که آدرس یک صفحه وب را ندانیم، از ......... برای یافتن آدرس آن استفاده می‎کنیم.

الف) برنامه Outlook Express

ب) موتور جستجو

ج) برنامه Internet Explorer

د) شرکت فراهم‎کننده خدمات اینترنت

144_ هنگام مرور صفحات وب، برای مشاهده صفحه قبل، کدام ابزار را در برنامه مرورگرکلیک می‎کنیم؟

الف) Stop

ب) Forward

ج) Search

د) Back

145_ براي بروز رساني يك صفحه وب در حال مشاهده كدام دكمه را در نوار ابزار استاندارد بايد كليك كرد؟

الف) Refresh

ب) Home

ج) Back

د) Forward

146_ برای اضافه‎کردن آدرس صفحه جاری به پوشه آدرس‎های موردعلاقه چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) کلیک بر روی دکمه Use Default در کادر محاوره‎ای Internet Options

ب) کلیک بر روی گزینه Add to Favorites در منوی Favorites

ج) کلیک بر روی دکمه Current Page در کادر محاوره‎ای Internet Options

د) کلیک بر روی گزینه Add to Favorites در منوی Tools

147_ تایپ قسمت http://ِ در نوار آدرس برنامه مرورگر ......... .

الف) الزامی است

ب) فقط برای سایت‎هایی که به پسوند com ختم می‎شوند، الزامی است

ج) الزامی نیست

د) فقط برای سایت‎هایی که پسوندی غیر از com دارند، الزامی است

148_ هنگام مرور صفحات وب با استفاده از برنامه Internet Explorer، درصورتی‎که چند صفحه به عقب رفته باشیم، برای مرور صفحات بعد کدام ابزار را کلیک می‎کنیم؟

الف) Home

ب) Forward

ج) Back

د) Stop

149_ برای این‎که به‎محض اجرای برنامه Internet Explorer، به سایت خاصی متصل نشویم، کدام گزینه زیر انتخاب می‎شود؟

الف) Use Current

ب) Use Blank

ج) Use Default

د) Clear History

150_ در کادر محاوره‎ای Internet Options، برای تعیین صفحه پیش‎فرض سایت مایکروسافت به‎عنوان Home Page، کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) Use Current

ب) Use Default

ج) Use Blank

د) Use Home Page

151_ جهت عدم نمایش تصاویر در صفحات وب، ......... را در کادر محاوره‎ای Internet Options را غیرفعال می‎کنیم.

الف) گزینه Add از سربرگ Advanced

ب) گزینه Show Picture از سربرگ Advanced

ج) گزینه Add از سربرگ Connections

د) گزینه Show Picture از سربرگ Connections

152_ آدرس سایت‎های مرور شده در کدام قسمت دیده می‎شود؟

الف) پوشه Favorites

ب) لیست ابزار History در نوار استاندارد

ج) لیست ابزار Back در نوار استاندارد

د) ب و ج

153_ سرعت مودم با چه واحدی بیان می‎شود؟

الف) Hz

ب) Bit

ج) Byte

د) bps

154_ تصاویر داخل اینترنت دارای چه پسوندی می‎باشند؟

الف) JPG

ب) GIF

ج) TIF

د) هرسه مورد

155_ براي اينكه وارد سايتي كه به صورت اتوماتيك به آن وارد شده ايم برويم چه دكمه اي را بايد بزنيد؟

الف) Back

ب) Forward

ج) Home

د) Refresh

156_ پسوند صفحات ذخیره شده در وب کدام است؟

الف) doc

ب) hot

ج) htm

د) psd

157_ در پنجره ارسال پیام پستی، آدرس ایمیل گیرنده اصلی نامه الکترونیکی را در کدام کادر می‎نویسیم؟

الف) Bcc

ب) Cc

ج) To

د) Subject

158_ پس از تکمیل نامه در برنامه Outlook Express، از کدام ابزار جهت ارسال استفاده می‎شود؟

الف) Sent

ب) Sign up

ج) Send

د) Sign in

159_ در برنامه Outlook Express، از کدام گزینه در کادر محاوره‎ای Options، جهت ایجاد یک امضای جدید استفاده می‎شود؟

الف) Receipts

ب) Signatures

ج) Compose

د) Maintenance

160_ پوشه Drafts، در برنامه Outlook Express، چه کاربردی دارد؟

الف) ذخیره کپی نامه‎های ارسال شده

ب) ذخیره نامه‎های آماده ارسال

ج) ذخیره نامه‎های دریافتی

د) ذخیره نامه‎های ناقص

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در چهارشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 0:31 |

 سیستم عامل Windows

۱۱۳_ در صورتی که پسوند فایلی برای ویندوز ناشناخته باشد، بعد از دابل‎کلیک روی آن فایل، کدام کادر محاوره‎ای باز می‎شود؟

الف) Missing Shortcut

ب) Open With

ج) Error

د) Stop

114_ از برنامه Disk Cleanup به چه‌منظوری استفاده می‎شود؟

الف) پاک‎نمودن ویروس‎های روی دیسک

ب) پاک‎کردن فایل‎های اضافی و کم‎اهمیت دیسک

ج) پاک‎نمودن پارتیشن صفر دیسک

د) بازسازی سکتورهای خراب دیسک

115_ براي اجراي برنامه Windows Explorer از كدام كليد ميانبر استفاده مي شود؟

الف) Windows Key +K

ب) Windows Key +I

ج) Windows Key +E

د) Windows Key +H

116_ پس از اجراي فرمان Copy فايل انتخاب شده به حافظه موقت كپي مي شود، چند بار مي توان اين فايل را در پنجره هاي مختلف Paste كرد؟

الف) فقط 1 بار

ب) به تعداد دلخواه

ج) 16 بار

د) فايل كپي شده به حافظه موقت را نمي توان Paste نمود

117_ برنامه های سودمندی که همراه ویندوز نصب می شوند مانند برنامه WordPad در کدام زیر منوی، منوی Start نصب می شوند؟

الف) Documents

ب) Windows explorer

ج) Programs

د) Accessories

118_ کلید میانبر برنامه Search کدام است؟

الف) F1

ب) F3

ج) F2

د) F7

119_ گزینه Restart درکادر محاوره‎ای Turn off computer، باعث ......... می‎شود.

الف) خاموش‎شدن سیستم

ب) راه‎اندازی مجدد سیستم

ج) خاموش‎شدن نمایشگر

د) قرارگرفتن سیستم در حالت انتظار

120_ در برنامه Wordpad، ابزار Italic در Format bar، متن انتخاب‎شده را ......... می‎کند.

الف) پررنگ

ب) مایل

ج) زیرخط‎دار

د) حذف

121_ درهنگام جستجوی فایل، کاراکتر جانشین " ? " به‎جای چند کاراکتر مجهول قرار می‎گیرد؟

الف) 1

ب) تعداد نامحدود

ج) 10

د) 8

122_ برای اجرای برنامه Notepad، چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) کلیک بر روی آیکون برنامه در زیرمنوی Accessories

ب) تایپ کلمه Notepad در کادر متن Run

ج) دابل‎کلیک بر روی آیکون برنامه در روی میزکار

د) همه موارد

123_ ساده‎ترین برنامه ویرایشگر متن، کدام است؟

الف) Wordpad

ب) Notepad

ج) Microsoft Word

د) ب و ج

124_ در برنامه Wordpad، دستورات مربوط به ذخیره‎سازی، چاپ و تنظیم ابعاد صفحه سند، در کدام منو قرار دارد؟

الف) View

ب) File

ج) Edit

د) Insert

125_ برای جستجوی فایل‎های با نام پنج‎حرفی، در کادر متن نام فایل، کدام گزینه را تایپ می‎کنیم؟

الف) *.?????

ب) *.*

ج) ?.*****

د) ِ*.5*

126_ جهت جستجوی سریع، از کدام قسمت برنامه Help استفاده می‎کنیم؟

الف) Index

ب) Search

ج) Pick a task

د) Did you know

127_ به‎منظور اجرای خودکار یک برنامه درهنگام شروع به‎کار ویندوز، میانبر آن را در پوشه ......... قرار می‎دهیم.

الف) Startup

ب) My Document

ج) Send to

د) My Data Sources

128_ در برنامه Help، گزینه Working Remotely، چه کاربردی دارد؟

الف) امنیت و مدیریت شبکه

ب) دسترسی به کامپیوتر از راه دور

ج) سفارشی نمودن کامپیوتر

د) دستیابی و دسترسی سریع

129_ به‎وسیله کدام‎یک از گزینه‎های زیرمی‎توان صفحات مشخصی از سند را چاپ کرد؟

الف) Selection

ب) All

ج) Pages

د) Current Page

130_ انتخاب گزینه QUICK FORMAT در هنگام فرمت کردن یک دیسک چه عملی انجام می دهد؟

الف) فرمت سریع

ب) ساخت یک دیسک راه انداز داس

ج) قرار دادن برچسب برای دیسک

د) انتخاب سیستم فایل

131_ برای قالب‎بندی سطح یک دیسک، از کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) Format

ب) Disk Cleanup

ج) Scan Disk

د) Delete

132_ کدام‎یک از برنامه‎های زیر جهت زمان‎بندی اجرای برنامه‎ها در ویندوز کاربرد دارد؟

الف) Disk Defragmenter

ب) Scheduled Tasks

ج) Disk Cleanup

د) System Restore

133_ کدام نوار در برنامه Wordpad وجود ندارد؟

الف) Formula bar

ب) Format bar

ج) Status bar

د) Ruler

134_ ویروس کامپیوتری یک ......... است.

الف) سخت‎افزار

ب) نرم‎افزار

ج) میان‎افزار

د) با توجه به نوع ویروس ممکن است سخت‎افزار یا نرم‎افزار باشد

135_ عمل جستجوی فایل یا پوشه، برحسب کدام مورد امکان‎پذیر نیست؟

الف) تاریخ ویرایش

ب) نام

ج) ساعت ویرایش

د) اندازه

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 23:46 |

 سیستم عامل Windows

90_ کدام گزینه درمورد منوی شروع صحیح نیست؟

الف) این منو با کلید Win Key از صفحه‎کلید باز و با کلید Esc بسته می‎شود

ب) برنامه‎های Search و Help and Support در زیرمنویAll Programs قرار دارد

ج) دسترسی به برنامه های Calculator و Wordpad از بخش Accessories گزینه All Programs امکان پذیر است

د) میانبر برنامه‎های موجود در این منو را می‎توان با کلیک راست روی آنها و انتخاب گزینه Send to روی میزکار قرارداد

91_ درباره مرتب‎سازی آیکون‎ها، کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) برای مرتب‎سازی آیکون‎های صفحه، نیازی نیست آنها را انتخاب کنیم

ب) مرتب‎سازی آیکون‎های یک پنجره مانند My Computer را می‎توان از منوی View نیز انجام داد

ج) درصورتی‎که گزینه Auto Arrange میزکار فعال باشد، می‎توان آیکون‎ها را درهرقسمت از فضای خالی میزکار قرارداد

د) انتخاب گزینه Type ، آیکون‎ها را برحسب نوع اطلاعاتشان مرتب می‎کند

92_ کدام گزینه درباره محیط کاری ویندوز صحیح نیست؟

الف) اطلاعات در محیط گرافیکی ویندوز به‎صورت نمادهای کوچک تصویری به‎نام Icon قابل رؤیت‎اند

ب) با دوبارکلیک روی Icon ، می‎توان آن را اجرا نمود

ج) برای ظاهرکردن دستورات مربوط به‎هرقسمت محیط‎کاری، می‎توان بر روی آن قسمت کلیک‎راست نمود

د) بررسی تنظیمات و انجام اعمال اصلی روی حافظه، فقط با ماوس امکان‎پذیر است

93_ برای دیدن خصوصیات یک فایل، پس از کلیک‎راست برروی آن، کدام گزینه را انتخاب می‎کنیم؟

الف) Properties

ب) View

ج) Undo

د) Paste

94_ بر روی آیکونی کلید سمت چپ ماوس را فشار داده و بدون رهاکردن کلید ماوس، ماوس را جابجا می‎کنیم. به این عمل ......... گویند.

الف) کلیک (Click)

ب) کشیدن (Drag)

ج) اسکرول (Scroll)

د) کشیدن و رهاکردن (Drag & Drop)

95_ گزینه Empty Recycle Bin چه کاربردی دارد؟

الف) تنظیم وضوح تصویر

ب) خالی‎كردن سطل بازیافت

ج) برگردان فایل‎های حذف‎شده

د) ب و ج

96_ نام دیگر Folder چیست؟

الف) Directory

ب) کشو

ج) فهرست

د) همه موارد

97_ درصورتی‎که تعداد فایل‎ها و پوشه‎های درایو زیاد باشد، کدام‎یک از نوارهای زیر ظاهر می‎شود؟

الف) نوار پیمایش

ب) نوار وضعیت

ج) نوار استاندارد

د) نوار عنوان

98_ از Recycle Bin در چه مواردی استفاده می‎شود؟

الف) تنظیم وضوح تصویر

ب) نصب نرم‎افزار

ج) بازیافت فایل‎ها و پوشه‎های حذف‎شده

د) همه موارد

99_ چگونه مي توان فايلهايي راكه در سطل آشغال هستند را بازيابي كرد؟

الف) Empty Recycle Bin

ب) Delete

ج) Restore

د) همه موارد فوق

100_ برای دیدن خصوصیات یک پوشه، ......... .

الف) بر روی پوشه کلیک‎راست کرده و سپس گزینه Open را بر می‎گزینیم

ب) پس از انتخاب پوشه، کلید Enter را فشار می‎دهیم

ج) بر روی پوشه کلیک‎راست کرده و سپس گزینه Propertis را بر می‎گزینیم

د) پس از انتخاب پوشه، از منوی Edit گزینه Properties را برمی‎گزینیم

101_ برای خالی‎کردن Recycle Bin ......... .

الف) بر روی آیکون Recycle Bin کلیک‎راست کرده و از منوی ظاهرشده گزینه Empty Recycle Bin را انتخاب می‎کنیم

ب) آیکون Recycle Bin را انتخاب کرده و کلید Delete را فشار می‎دهیم

ج) در پنجره Recycle Bin از منوی File گزینهEmpty Recycle Bin را انتخاب می‎کنیم

د) الف و ج

102_ برای Copy فایل یا پوشه، چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) انتخاب گزینه Copy از منوی Edit

ب) انتخاب ابزار Copy از نوار آدرس

ج) فشردن کلید میانبر Ctrl + X

د) همه موارد

103_ نسخه کپی از یک نرم‎افزار یا فایل که روی وسایل ذخیره‎کننده ثانویه ذخیره‎می‎شود، چه نام دارد؟

الف) نسخه پشتیبان

ب) کپی

ج) Backup

د) الف و ج

104_ برای انتخاب تمام آیکون‎های موجود در یک پنجره، چگونه عمل می‎کنیم؟

الف) Ctrl + A

ب) Ctrl + U

ج) Edit --> Select All

د) الف و ج

105_ برای این‎که فایل حذف‎شده به پوشه Recycle Bin منتقل نشود و به‎صورت دائمی حذف گردد، فایل را انتخاب کرده و کلید ......... را فشار می‎دهیم.

الف) Delete

ب) Shift + Delete

ج) Ctrl + Delete

د) Alt + Delete

106_ برای انتقال اطلاعات از چه روشی استفاده می‎شود؟

الف) Cut

ب) Drag & Drop

ج) Ctrl + X

د) تمام موارد صحیح است

107_ از گزینه Send to می‎توان جهت ......... استفاده کرد.

الف) تازه‎كردن محتوای پنجره

ب) انتخاب گروهی آیكون‎های هم‎جوار

ج) ارسال سریع فایل و یا پوشه به درایو فلاپی

د) انتخاب گروهی آیكون‎های پراكنده

108_ کلید میانبر Copy کدام است؟

الف) Ctrl + S

ب) Ctrl + C 

ج) Alt + C

د) Ctrl + X

109_ اگر بخواهیم درهنگام انجام عمل حذف، فایل یا پوشه حذف شده وارد Recycle bin نشود، همراه Delete کدام کلید را فشار می‎دهیم؟

الف) Ctrl

ب) Alt

ج) Tab

د) Shift

110_ جهت انتخاب تمام عناصر يك پنجره از طریق ..... اقدام می کنیم.

الف) Ctrl+A

ب) گزينه Select all از منوي File

ج) Ctrl+U

د) الف و ب

111_ کدامیک از علائم زیر برای نام گذاری فایل ها غیر مجاز نمی باشد؟

الف) ?

ب) :

ج) * ( ستاره )

د) _ ( UNDERLINE)

112_ برای انتقال یک فایل یا پوشه با استفاده از برنامه Windows Explorer، هنگام کشیدن و رهاکردن آیکون آن فایل یا پوشه، کدام کلید را نگه می‎داریم؟

الف) Ctrl

ب) Shift

ج) Alt

د) Tab

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در یکشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 23:1 |

سیستم عامل Windows

61_ برای انتخاب غبرمتوالی در پنچره پوشه از کدام کلید ترکیبی استفاده می کنیم؟

الف) Ctrl

ب) Shift

ج) Alt Alt

د) Tab

62_ براي تنظيم كارت گرافيكي از كدام گزينه زير استفاده مي شود؟

الف) Settings

ب) Appearance

ج) Background

د) Screen saver

63_ در کدام عمل با ماوس معمولاً منویی باز می‎شود؟

الف) راست‎کلیک

ب) دابل‎کلیک

ج) کلیک

د) Drag and Drop

64_ انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره‎ای Taskbar and Start Menu Properties ، باعث پنهان‎سازی خودکار نوارکار می‎شود؟

الف) Hide inactive icons

ب) Group similar taskbar buttons

ج) Keep the taskbar on top of other windows

د) Auto-hide the taskbar

65_ انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره‎ای Taskbar and Start Menu Properties ، باعث آشکارشدن نوار دسترسی سریع می‎شود؟

الف) Lock the taskbar

ب) Auto-hide the taskbar

ج) Show Quick Launch

د) Hide inactive icons

66_ برای مرتب کردن آیکون های Desktop براساس نوع (پسوند) کدام گزینه را انتخاب می کنیم؟

الف) Name

ب) Size

ج) Modified

د) Type

67_ انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره‎ای Taskbar and Start Menu Properties ، باعث قرارگرفتن نوارکار روی پنجره‎ها و کادرهای محاوره‎ای می‎شود؟

الف) Hide inactive icons

ب) Group similar taskbar buttons

ج) Keep the taskbar on top of other windows

د) Show Quick Launch

68_ انتخاب کدام گزینه در کادر محاوره‎ای Taskbar and Start Menu Properties ، باعث گروه‎بندی دکمه‎های مشابه بر روی نوارکار می‎شود؟

الف) Hide inactive icons

ب) Group similar taskbar buttons

ج) Keep the taskbar on top of other windows

د) Show Quick Launch

69_ برای مرتب کردن پنجره های باز واقع درمحیط کار بصورت آبشاری ازکدام گزینه استفاده میشود؟

الف) Tile Windows Horizontally

ب) Tile Windows Vertically

ج) Cascade Windows

د) Show the Desktop

70_ برای تنظیم وضوح صفحه‎نمایش، ازکدام سربرگ در کادرمحاوره‎ای Display Properties استفاده می‎شود؟

الف) Settings

ب) Appearance

ج) Desktop

د) Screen Saver

71_ از کدام آیکون بر روی میزکار می‎توان اطلاعات سیستم را مشاهده کرد؟

الف) My Documents

ب) My Computer

ج) Recycle Bin

د) Internet Explorer

72_ برای تنظیم کیفیت تصویر صفحه‎نمایش، ازکدام سربرگ در کادرمحاوره‎ای Display Properties استفاده می‎شود؟

الف) Desktop

ب) Screen Saver

ج) Settings

د)  Appearance

73_ چگونه می‎توان تاریخ و ساعت سیستم را تغییرداد؟

الف) برروی ساعت در سینی‎ویندوز دابل‎کلیک می‎کنیم

ب) Start --> Control Panel --> Date And Time

ج) Start --> Program --> Accessories

د) موارد الف و ب

74_ اگر گزینه Auto Arrange فعال باشد، چه اتفاقی می‎افتد؟

الف) آیكون‎های Desktop به‎ترتیب نام مرتب می‌شوند

ب) آیكون‎های Desktop به‎ترتیب اندازه مرتب می‎شوند

ج) آیكون‎های اضافی حذف می‎شوند

د) امكان نامرتب کردن آیكون‎های Desktop وجود نخواهد داشت

75_  برای مرتب‎کردن پنجره‎های باز واقع در محیط‎‎کار به‎صورت آبشاری، از کدام گزینه استفاده می‎شود؟

الف) Tile Windows Horizontally

ب) Tile Windows Vertically

ج) Cascade Windows

د) گزینه‎های الف و ب

76_ کدام وضعیت نمایش آیکون‎ها، جزئیات مربوط به آنها را نشان می‎دهد؟

الف) Thumbnails

ب) Icons

ج) List

د) Details

77_ برای به‎حداقل رساندن تمام پنجره‎ها، کدام گزینه را درمنوی کلیک‎راست نوارکار انتخاب می‎کنیم؟

الف) Tile Windows Vertically

ب) Tile Windows Horizontally

ج) Show the Desktop

د) Minimize Group

78_ کدام وضعیت نمایش آیکون‎ها، آیکون‎ها را به‎صورت کوچک در کنار هم نمایش می‎دهد؟

الف) Icons

ب) List

ج) Thumbnails

د) Dtails

79_ تفاوت بین کادر محاوره‎ای و پنجره چیست؟

الف) کادر محاوره‎ای نوار منو و نوار ابزار ندارد

ب) کادر محاوره‎ای منوی سیستم ندارد

ج) الف و ب

د) تفاوت ندارند

80_ دکمه‎های کنترلی بستن، حداکثر و حداقل‎کردن اندازه پنجره، در کدام نوار پنجره دیده می‎شود؟

الف) نوار عنوان

ب) نوار وظیفه

ج) نوار آدرس

د) نوار

81_ رنگ نوار عنوان ( نوار نام ) را در کدام سربرگ پنجره تنظيماتي Display Properties می توان تغییر داد ؟

الف) Themes

ب) Desktop

ج) Appearance

د) Setting

82_ جهت بروزرسانی محتویات پنجره کدام روش زیربکار می رود؟

الف) درناحیه خالی ازپنجره راست کلیک کرده وازمنوی ظاهرشده REFRESHرا انتخاب می کنیم

ب) ازمنوی VIEWگزینه REFRESH راانتخاب می کنیم

ج) کلید F5

د) همه موارد

83_ درصورت انتخاب گزینه Tile Windows Horizontally از منوی کلیک‎راست نوارکار، پنجره‎های باز میزکار به‎صورت ......... مرتب می‎شوند.

الف) کاشی‎های افقی و زیرهم

ب) کاشی‎های عمودی و در کنارهم

ج) کاشی‎های نامنظم

د) کاشی‎های آبشاری

84_ کدام گزینه جزء بخش‎های مختلف یک پنجره بازشده در محیط ویندوز نیست؟

الف) Title Bar

ب) Scroll Bar

ج) Taskbar

د) Status Bar

85_ کوچکترین جزء تصویر در صفحه نمایش چه نام دارد؟

الف) Bit

ب) Byte

ج) Pixel

د) Field

86_ انتخاب کدام‎یک از دکمه‎های زیر، تغییرات را اعمال ولی کادر محاوره‎ای را نمی‎بندد؟

الف) OK

ب) Applay

ج) Cancel

د) Close

87_ کدام‎یک جزء نوارهای ابزار واقع برروی نوار کار نمی‎باشد؟

الف) Links

ب) Address

ج) Quick Launch

د) Status Bar

88_ کلید میانبر برای بستن پنجره فعال کدام است؟

الف) Alt + C

ب) Alt + F4

ج) Ctrl + C

د) Ctrl + Esc

89_ برای انتخاب چند پنجره، هنگام کلیک بر روی دکمه آنها در نوارکار، کدام کلید را نگه می‎داریم؟

الف) Shift

ب) Alt

ج) Ctrl

د) Tab

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در شنبه بیستم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 20:59 |

مبانی فناوری اطلاعات

۳۳_ درمورد چاپگرهای لیزری و جوهرافشان کدام گزینه صحیح است؟

الف) چاپگرهای جوهرافشان نسبت به چاپگرهای لیزری کیفیت چاپ بهتری دارند

ب) چاپگرهای جوهرافشان نسبت به چاپگرهای لیزری سرعت چاپ بیشتری دارند

ج) چاپگرهای جوهرافشان، جزء چاپگرهای غیرضربه‎ای محسوب می‎شود

د) چاپگرهای لیزری جزء چاپگرهای ضربه‎ای محسوب می‎شوند

34_ اطلاعات کدام‎یک از حافظه‎های زیر را می‎توان توسط اشعه ماوراء بنفش پاک کرد؟

الف) EPROM

ب) ROM

ج) RAM

د) PROM

35_ بخش های اصلی یک کامپیوتر شخصی عبارتند از :

الف) memory-input-output-rom

ب) cpu –memory- input-output

ج) input-output-cpu-alu

د) output-cpu-alu-memory

36_ کدام واحد در CPU وظیفه نگهداری موقت اطلاعات را برعهده دارد؟

الف) واحد كنترل

ب) واحد حساب و منطق

ج) واحد ثبات

د) حافظه پنهان

37_ هر 1024مگابايت يك ......... .

الف) TB

ب) مگابايت

ج) GB

د) هيچكدام

38_ کامپیوتر سیستمی است که داده‎ها را دریافت و پس از انجام عمل ......... بر روی آنها، نتیجه را به‎صورت اطلاعات در اختیار کاربر قرار می‎دهد.

الف) ذخیره‎سازی

ب) پردازش

ج) فشرده‎سازی

د) ویروس‎یابی

39_ در سطح دوم دوره آموزشی ICDL، کدام‎یک از نرم‎افزارهای زیر، در مبحث " واژه‎پرداز " آموزش داده می‎شود؟

الف) Microsoft Excel

ب) Microsoft Access

ج) Microsoft Power Point

د) Microsoft Word

40_ دستورات رایج کدام یک از مهارت‎های ICDL درباره ایجاد و ویرایش انواع متون ساده تا پیشرفته و کار روی جدول می‎باشد؟

الف) مهارت دوم

ب) مهارت سوم

ج) مهارت چهارم

د) مهارت ششم

41_ اعداد باینری (دودویی) شامل چه ارقامی می‎باشند؟

الف) صفر، 1 ، 2 ، 3 ، ... ، 9

ب) صفر، 1 ، 2 ، 3

ج) صفر و 1

د) فقط 1

42_ کدام‎یک از نرم‎افزارهای زیر، ویروس‎یاب است؟

الف) Toolkit

ب) Panda

ج) McAfee

د) همه موارد

43_ کدام‎یک از گزینه‎های زیر از مزایای انسان نسبت به کامپیوتر محسوب می‎شود؟

الف) دقت زیاد

ب) قابلیت اطمینان

ج) سرعت

د) قابلیت تصمیم‎گیری

44_ کدام گزینه تعریف شبکه محلی است؟

الف) اتصال یک سری از کامپیوترها به یکدیگر در محدوده معینی مانند یک ساختمان را گویند

ب) اتصال کامپیوترها به یکدیگر در محدوده یک شهر را گویند

ج) اتصال کامپیوترها به یکدیگر در محدوده یک کشور را گویند

د) همه موارد

45_ ِNetwork یعنی:

الف) اینترنت

ب) شرکت فراهم‎کننده خدمات اینترنت

ج) شبکه

د) تور جهان گستر وب

46_ ِIT سرواژه کدام کلمات است؟

الف) Information Technical

ب) Information Types

ج) Information Training

د) Information Technology

47_ كدام يك از گزينه هاي زير در باره مشخصات كامپيوتر صحيح مي باشد ؟

الف) سرعت بالا در انجام عمليات، دقت و صحت در انجام كارها، خلاقيت و ابتكار

ب) قابليت اطمينان، سرعت بالا در انجام عمليات، توانائي ذخيره سازي اطلاعات

ج) دقت و صحت در انجام كارها، هوش و استعداد، توانائي ذخيره سازي اطلاعات

د) خلاقيت، هوش و استعداد، توانائي ذخيره سازي اطلاعات

48_ به‎طور کلی فعالیت‎های یک کامپیوتر به‎کمک ......... تعیین و براساس آن توسط ......... انجام می‎شود.

الف) سخت‎افزار - میان‎افزار

ب) نرم‎افزار - سخت‎افزار

ج) سخت‎افزار - نرم‎افزار

د) ریزپردازنده - نرم‎افزار

49_ کدام اصطلاح بیانگرمفهوم " فن‎آوری اطلاعات و ارتباطات " است؟

الف) IT

ب) ISP

ج) ICT

د) ISDN

50_ کدام گزینه درمورد ICDL صحیح است؟

الف) سند باسواد بودن در زمینه IT می‎باشد

ب) توسط انجمن‎های فن‎آوری اطلاعات در تمام کشورها معتبر شناخته شده است

ج) محکی برای مهارت درزمینه کامپیوتر می‎باشد

د) همه موارد

51_ کدام‎یک از مزایای شبکه است؟

الف) به‎اشتراک‎گذاشتن سخت‎افزار

ب) به‎اشتراک‎گذاشتن فایل

ج) تبادل داده‎ها

د) همه موارد

52_ مبنای کار کامپیوتر با کدام سیستم اعداد است ؟

الف) هگزا دسیمال یا مبنای شانزده

ب) بانیری یا دودویی

ج) اکتال یا مبنای هشت تایی

د) هر سه امکان پذیر است

53_ کدام‎یک کانال ارتباطی در شبکه‎های کامپیوتری محسوب می‎شود؟

الف) کابل شبکه

ب) خطوط تلفن

ج) امواج ماهواره‎ای

د) همه موارد

54_ کدام گزینه صحیح نیست؟

الف) مزیت کامپیوتر نسبت به انسان، در سرعت انجام عملیات در واحد زمان است.

ب) کامپیوتر خلاقیت و قدرت تصمیم‎گیری ندارد

ج) عملیاتی که کامپیوتر انجام‎می‎دهد ازحوزه توانایی‎های بشر خارج است

د) کامپیوترمی‎تواند با‎ترکیب چند عملیات ساده، عملیات بسیار پیچیده‎ای که از توان بشر خارج ‎است را انجام‎دهد

55_ شبکه های کامپیوتری که درحد گستردگی یک شهر می باشد چه نام دارد؟

الف) LAN

ب) WAN

ج) MAN

د) INTERNET

56_ آرایش شبکه ......... شبیه شبکه ......... است، با این تفاوت که ابتدا و انتهای آن به‎هم وصل شده‎است.

الف) خطی - حلقوی

ب) خطی - ستاره‎ای

ج) حلقوی - خطی

د) ستاره‎ای - خطی

57_ کدامیک از گزینه های زیر معرف کامپیوتر هایی است که تعداد آنها درجهان محدود و در انحصار کشورهای خاص است؟

الف) ریز کامپیوترها

ب) ابر کامپیوترها

ج) کامپیوترهای بزرگ

د) کامپیوترهای کوچک

58_ هر كاراكتر در يك .................. جا ميگيرد؟

الف) بيت

ب) بايت

ج) مگابايت

د) كيلو بايت

59_ ِICT سرواژه کدام کلمات است؟

الف) Information and Computer Technology

ب) Information and Communication Technology

ج) International Computer Terminology

د) International Computer Driving Licence

60_ گواهینامه کاربری کامپیوتر در اروپا ......... نامیده می‎شود.

الف) ECDL

ب) ICDL

ج) ICT

د) IT

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 0:14 |

مبانی فناوری اطلاعات

۱ـ كداميك از موارد زير جزء نرم افزار يك سيستم كامپيوتري محسوب هستند؟

الف) سيستم عامل

ب) صفحه كليد

ج) صفحه نمايش

د) CPU

2_ نرم افزارهای مترجم و سیستم عامل ها، از کدام دسته نرم افزارها هستند؟

الف) برنامه ای

ب) سیستمی

ج) کاربردی

د) پشتیبان

3_ برای ایجاد بانک اطلاعات از کدام برنامه استفاده می شود؟

الف) Microsoft Word

ب) Microsoft Excel

ج) Microsoft Power Point

د) Microsoft Access

4_ کدام گزینه تعریف قانون Copyright است؟

الف) کپی یک برنامه برای استفاده شخصی مجاز است

ب) تمام حقوق مادی و معنوی یک نرم افزار متعلق به پدیدآورنده آن است

ج) کپی یک برنامه برای استفاده عموم مجاز است

د) برای کپی یک سیدی نباید مبلغی از مشتری دریافت شود

5_ نرم افزار ......... یک نرم افزار کاربردی است.

الف) Microsoft Word

ب) Microsoft Power Point

ج) Microsoft Access

د) همه موارد

6_ معروفترین نرم افزار واژه پرداز مورد استفاده در ادارات، شرکت ها،سازمان ها و دفاتر، واژه پرداز ......... می باشد.

الف) Notepad

ب) Lotus Word

ج) Microsoft Word

د) WordPad

7_ مهمترین برنامه در یک سیستم کامپیوتری کدام است؟

الف) برنامه نمایش فیلم

ب) برنامه کاربردی

ج) سیستم عامل

د) برنامه فشرده ساز

8_ برنامه NC جزء کدامیک از انواع نرم افزار است؟

الف) نرم افزار گرافیکی

ب) نرم افزار کاربردی

ج) نرم افزار سیستمی

د) نرم افزار ضد ویروس

9_ كداميك از سيستم عامل هاي زير داراي رابط گرافيكي كاربر (GUI) نمي باشد؟

الف) windows NT

ب) Windows 98

ج) windows up

د) Ms- Dos

10_ کدامیک از نرم افزارهای زیر، جزء نرم افزارهای کمکی محسوب می شوند؟

الف) NU

ب) NC

ج) Microsoft Word

د) الف و ب

11_ کدام گزینه تعریف درستی از سخت افزار است؟

الف) بخشی از کامپیوتر را که قابل لمس و مشاهده است، سخت افزار گویند

ب) به قطعات الکترونیکی و مکانیکی کامپیوتر سخت افزار گویند

ج) مدارات داخلی، صفحه نمایش و کیبورد، سخت افزار هستند

د) همه موارد

12_ کدام گزینه جزء حافظه های جانبی (ثانویه) نیست؟

الف) Floppy Disk

ب) CD

ج) RAM

د) Hard Disk

13_ کدامیک از دستگاه های زیر هم نقش دستگاه ورودی و هم خروجی را دارد؟

الف) Keyboard

ب) CD Writer

ج) Scanner

د) DVD Drive

14_ حروفی که در بالای کلیدها دیده می شوند، همراه کدام کلید تایپ می شوند؟

الف) Insert

ب) Alt

ج) Shift

د) Ctrl

15_ کدام قطعه زیر، درحکم مغز کامپیوتر است؟

الف) ROM

ب) RAM

ج) Hard Disk

د) CPU

16_ کدامیک از حافظه های زیر، حافظه اصلی کامپیوتر نمی باشد؟

الف) ROM

ب) RAM

ج) Hard Disk

د) الف و ب

17_ چاپگرهای حرارتی و چاپگرهای جوهرافشان به ترتیب متعلق به کدام گروه از چاپگرها هستند.

الف) ضربه ای - غیرضربه ای

ب) غیرضربه ای - غیرضربه ای

ج) غیرضربه ای - ضربه ای

د) ضربه ای - ضربه ای

18_ كداميك از حافظه هاي زير جزء حافظه هاي اصلي مي باشند؟

الف) فلاپي ديسك

ب) هارد ديسك

ج) ROM و RAM

د) الف و ب

19_ صفحه نمایش های لمسی، ......... .

الف) دستگاه خروجی محسوب می شوند

ب) دستگاه ورودی و خروجی محسوب می شوند

ج) دستگاه ورودی محسوب می شوند

د) دستگاه ورودی یا خروجی محسوب نمی شوند

ِ20_ Cache چیست؟

الف) حافظه اصلی

ب) حافظه جانبی

ج) حافظه ترتیبی

د) حافظه پنهان

21_ کدام گزینه صحیح است؟

الف) مجموعه دستگاه هایی که دارای یک ورودی و یک خروجی باشند را حافظه گویند.

ب) به جعبه Case و کلیه تجهیزات داخل آن مجموعاً واحد سیستم گویند

ج) دستگاهی که عمل پردازش را انجام می دهد، واحد خروجی گویند

د) همه موارد

22_ دستگاه ورودي براي استفاده از بازي هاي كامپيوتري كدام است ؟

الف) Lightpen

ب) joystick

ج) Webcam

د) Microphone

23_ وقتي برنامه اي اجرا مي شود در كدام حافظه قرار مي گيرد؟

الف) RAM

ب) ROM

ج) Hard Disk

د) Floppy disk

24_ سرعت پردازشگر مرکزی، با چه واحدی سنجیده می شود؟

الف) MHz

ب) Bit

ج) Byte

د) bps

25_ اطلاعات کدامیک از منابع ذخیره سازی اطلاعات زیر، با قطع جریان برق از بین می رود؟

الف) DVD

ب) RAM

ج) CD

د) Hard Disk

26_ کدامیک از گزینه های زیر درمورد Scanner صحیح است؟

الف) تصاویر و متن ها را چاپ می کند

ب) یکی از اجزای اصلی کامپیوتر است

ج) دستگاهی است ورودی که تصاویر و متن ها را وارد کامپیوتر می کند

د) همه موارد

27_ دستگاه پویشگر (Scanner) چه کاربردی دارد؟

الف) برای برطرف کردن ویروس های کامپیوتری

ب) یک دستگاه ورودی بوده که تصاویر و متون چاپی را به صورت اطلاعات دیجیتال وارد سیستم می نماید

ج) برای بالابردن کیفیت چاپ در برخی کامپیوترها نصب می شود

د) همانند یک دستگاه فتوکپی می تواند نسخه های چاپی اسناد را به سرعت تهیه کند

28_ کدام مجموعه از دستگاه های زیر خروجی محسوب می شود؟

الف) رسام - میکروفون - چاپگر

ب) چاپگر - قلم نوری - دیسک درایو

ج) صفحه نمایش - چاپگر

د) ماوس - رسام – چاپگر

29_ کابل مربوط به خط تلفن به کدام قسمت مودم متصل می شود؟

الف) COM1

ب) Line

ج) LPT1

د) Phone

30_ کدام حافظه زیر برای ذخیره دائمی اطلاعات به کار می رود؟

الف) Cache

ب) Hard Disk

ج) RAM

د) Register

31_ سرعت دستیابی به اطلاعات در کدامیک از حافظه های زیر بیشتر است؟

الف) Cache

ب) RAM

ج) ROM

د) Hard Disk

32_ دستگاه هایی که بتوانند به نحوی اطلاعات پردازش شده واحد سیستم را به نمایش درآورند، جزء کدام واحد به شمار می آیند؟

الف) واحد ورودی

ب) واحد خروجی

ج) واحد محاسبه و منطق

د) واحد کنترل

+ نوشته شده توسط احمد حسن نژاد در دوشنبه پانزدهم آذر ۱۳۸۹ و ساعت 22:19 |